رسیدن:  12.12.2013  ؛ نشر :  01.01.2014

 

غلام حیدر یگانه

 

ستایش ستاره گانستاره زارِ جهان را مخوان ستاره ستیز

ستاره پروَرَد او و جهان: ستاره ستیزستاره بخش و ستاره شناس و ماه روش

چه ممکن است شود کهکشـان، ستاره ستیزبه نام شهر چرا ختم می شود، حضرات

شماستید مخدر ـ همان ستاره ستیزز نام شهر، مخوان شاهنامه های غلط

کجـا بدند یلان زمان، ستاره ستیزبه خاکسار سیه، بیگمان، سقوط کند

اگر فلک شود, از آسمان، ستاره ستیزستاره، زمزمه ها، رود هاست امت تو

تو: آن پیمبر دریا؛ خسان: ستاره ستیزببخش این غـزل شرمگین شب زده را

که بخت این قلم ست و بیان، ستاره ستیزدماغ نور و نظر درگرفت و سوخت لطافت

سکوت، بس که بـوَد بی امان ستاره ستیزستاره، غلغله شو، بی لب و زبان و کلام

که ای ستاره گرِ بی کران ستاره ستیزبیا و بی لب و کام و دهان، شهادت ده

که تو ستاره پرستی، نه آن ستاره ستیزلندن ـ 1392