رسیدن:  31.01.2014  ؛ نشر :  31.01.2014 

هارون یوسفی

دزدانِ سرِ چوکی
-------------------

ای کابلِ من، خاک و گِل و لای ته صدقه
بی آبی و بوی بدِ دریایته صدقه
این سوی سرک قاطر و گوساله روان است
آن سوی دگر بنز و کرولایته صدقه
یک روز ندیدیم که آرام شوی تو
جنگ و جدلِ بی سر و بی پایته صدقه
یک توته زمین نیست که غصبش ننمایند
دزدان سر چوکی بالایته صدقه
ماننده ی دیروز تو امروز تو زشت است
نادیده، شوم چهره ی فردایته صدقه
بیشک که نترقیده ای از شدت اندوه
این حوصله و طاقتِ والایته صدقه
بر حامد کرزی ز منِ بنده بگویید:
لج کردن و ناکردنِ امضایته صدقه

لندن: 30 جنوری 2014