نشر در آسمایی 10.2014.26

 

 حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

بخت

 

بخت بلند تست

کاین گونه آسمان

چتر صدای ماست

بخت بلند تست

کاین گونه آفتاب

بر روی شانه های افق ناز میکند

بخت بلند تست که دیدار بامداد

لبریز لحظه های سپید تفاهم است

من بامداد نام ترا کشف کرده ام

جغرافیای بود ترا ثبت کرده ام

تاریخ خنده های بلند سپیده را

از چشم آفتاب ِ مدام تو خوانده ام

جغرافیای کشت امید و نوید و نور

جغرافیای مردم نستوه و سرفراز

می بینمت که خسته ای اما ستاده ای

رو کرده بر تمام افق های برتری

بخت بلند تست که ایستاده ام هنوز

بخت بلند تست که در خویش زنده ام

نستوه در تمام سراشیب روزگار

پر شور در سراسر آسیب روزگار

بی ترس راهیم

بخت بلندمن بخت بلند تست!

5-6-2014