نشر در آسمایی 10.2014.26

 

 حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

میزبان خورشید

 

این خانه هوای بهتری دارد

سیمرغ دلی زال زری دارد

این خانه که از بهار آونگ است

فردای سپیده پروری دارد

دریاست که در تلاوت آبش

از صخره و موج بستری دارد

دشت است که میزبان خورشیدست

از ابر وغبار لشکری دارد

باغیست که میتراود از یاری

از عشق سراغ باوری دارد

این خانه که از صدا نمی ماند

در واژه خدای مضمری دارد

سبز است چو اعتماد بی پهنا

موساست  ز حادثه بری دارد

از حادثه یی که عشق نامندش

سینای شراره گستری دارد

بگذار بتابد از همین گوشه

خورشید  زمانه گر سری دارد

 

14.5.2014