رسیدن:  22.01.2014  ؛ نشر :  23.01.2014   

رفعت حسینی

 

             هجرانی                   

 

هزار واژه سحر

هزار مصرعِ نور

زبانِ مشترکِ من

                و روز خواهد شد

اگر مرا برهانی

ازان شبی

         که سیه چاهِ پُر ز ویرانیست

وزین دیار

که بیگا نه خوی

             و هجرانیست .

 

آلمان

دوهزار وسیزده ترسایی

تحریر نهایی