رسیدن:  نشر : 14.03.2014  ؛ نشر : 15.03.2014 

 نسخه ی جادویی وجود ندارد ؛ اما...
 

سلام بر شما دوست گرامی، کاوه جان شفق آهنگ،

من محتوای گفته ی شما را در نوشتار " تجلیل از زن یا اهانت بر زن؟" با تاکید این که: " من این تحلیل را به حیث خانه تکانی و پاککاری در رفع سوتفاهم ها، صحنه سازی ها و تیاتر های پیش و پشت پرده با اکثریت بازیکنان مرد میتوانم آرزو نمایم." از دیدگاه  خویش لبیک گفته ام. این سطور در مفهوم شان عمده ترین و برای من مهمترین بخش جواب من است.

نوشته ی محترم داکتر اسماعیل درمان تحت عنوان" آنگاه که نقاب ها بر افتند"، در واقع "جوانب اصلی و خطرناک " تیاتر به اصطلاح دفاع و علاقمند به حقوق زن را مشخص کرده است . به همین جهت نوشتم که "درین گروهبندیی ... برای خواننده ی مرد، جایی برای پنهان شدن و یا راه گم کردن باقی نمیماند."

درینجا هدف من راه گمی مردان در کتگوری گروه سوم بود و بهچوجه، با هیچ بخش نوشته ی شما ارتباط ندارد.

گروهبندی زنان در " آنگاه که نقاب ها بر افتند"،‌ خیالم را راحت نمیگذارد. امیدوارم یکی از زنانی که در این مورد مطالعات اختصاصی داشته باشند به این مساله بپردازد .
نوشته ی خود و جواب شما را دوباره و سه باره میخوانم.

"بیایید بدون بازی با کلمات مروج و با راه حل های عملی با هم صحبت نماییم" و بخصوص" بازی با کلمات مروج " و "خاک انداختن در چشم مردم" به هیچ وجه متوجه شما نیست. و اما میدانم که آوردنش در آن نوشته میتواند سووتفاهم ایجاد کند. خواهشمندم به ارتباط آن جملات در چنین ترکیب زننده معذرت مرا بپذیرید.

با در نظرداشت عمق و وسعت مصایب زن افغان در اوضاع و احوال کنونی و ترس و تشویشی که از آینده وجود دارد ،‌ همه ی ما در هر کجایی که استیم باید در حد امکان در دفاع از دستاوردهای کنونی و حرکت به سوی بهروزی سهم مان را ادا نماییم.

دوست بلند اندیشه ی من!

استفاده از تمام روزهای قبول شده ی بین المللی در هر موردی که باشد، طوری که بحث های سالم مطرح شده در زمینه ی چگونگی برخورد با 8 مارچ نشان میدهد کاریست گویی " از بیراهه به راه رسیدن ".

برای بهبود حالت حقوقی و عملی زن افغان ، باید کار کرد. این کوشش ها در برابر خطاها و اشتباهات و نیز سوواستفاده های بیمه نیستند- و اما بحث و تبادل نظر گسترده میتواند یک بیمه ی نسبی باشد . از جمله به همین جهت من فراخوان برای اشتراک در کمپاین "تحلیل، تفکر و عمل" را پذیرفتم گرچی اعضای گروه ابتکار این کمپاین را از نزدیک نمیشناسم . امیدوارم نتایج کمپاین بهتر از آنچه تصور میگردد ،‌باشد. من کوشش ها برای روشن ساختن اذهان را لازمی و مفید میدانم و بر این باورم که این کوشش ها را باید توسعه و تعمیق بخشید. و شما کاوه آهنگ گرامی که نتنها شاعر و نویسنده و روشنفکر،‌ بل جامعه شناس تحصیلکرده نیز استید ،‌ در این راه میتوانید بسیار موثر باشید. به همین جهت بود که آن نوشته ی من با پرسش از شما پایان یافته است . میدانم که نسخه ی جادویی برای حل یک باره و فوری مساله وجود نه دارد و اما کوشش برای باز کردن یک گره نیز میتواند گامی در این راه دراز باشد.

با ابراز سپاس و آرزو موفقیتهای بیشمار تان

زرغونه عبیدی