رسیدن به آسمایی: 11.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 12.09.2010

سید همایون شاه عالمی
 

محیط

به کجا باز رَوَم زآنکه حزین گشته محیط
هر طرف جهل بوَد آتش ِ کین گشته محیط
به جنون باز محاطیم ز نادانی ِ خویش
تا نفاق است پراکنده زمین گشته محیط
ز سر اوج نفاق آمده چون خشم ِ خدا
پهن شد جهل همه دشمن دین گشته محیط
در غم ِ خلق نباشد کسی جز در غم خویش
باز بنگر که به نابودی قرین گشته محیط
غیرت و شرم که پرواز نموده به خدا
نیست پروا مگرش طعنه گزین گشته محیط
تا شده طول زبان کوته و دست است دراز
دعوی ِ شرم مکن بازپسین گشته محیط
جنگ ای وای همه عزت ِ ما خاک نمود
در تگدی ز چه سجاده نشین گشته محیط
روی وجدان شد از گرد ِ ملامت پنهان
به کجا مال ِ حرام است کمین گشته محیط
کم بزن لاف ِ وطن باز (همایون) بنگر
ز سر کبر و هوی خاک زمین گشته وطن

11 سپتمبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه
کابل افغانستان