رسیدن به آسمایی: 16.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 16.10.2010

سید همایون شاه عالمی
 

اختلاف

پهن شد افغانستان را تا غبار ِ اختلاف
دودمان ِ ملّت ِ ما سوگوار ِ اختلاف
تیغ منما بهر ِ قتل ِ اتحاد ِ مردمان
زخم آرَد تا ز درد ِ ناگوار ِ اختلاف
زیر ِ بار ِ فقر دارد ملت ِ ما دست و پا
مار ِ افعی نیش دارد تا به غار اختلاف
ماه تا مریخ شد تسخیر هم از اوج ِ علم
قرن ها پسماندگی در زیر بار ِ اختلاف
در جهان اوطان ِ مردم ز اتحاد آباد شد
در تگدی دست ِ مایان شرمسار ِ اختلاف
در گدایی کبر تا کی این نشاید راستی
یک دَو این سرمایه رفته در قمار اختلاف
بس دگر ای مرد کودن جنگ تاکی؟ تا ابد؟
کودک مظلوم گشته خوار و زار ِ اختلاف
کله ها خالی و لُنگی را شَفی چون دُم ِ خر
خانه ویران کرده گشته بیقرار ِ اختلاف
کشتن آدم نباشد افتخار ِ مرد ِ حق
سود بر دشمن ز جنگ ِ پایدار ِ اختلاف
بحر طوفانی و در شب تیرگی ابر ِ سیاه
کشتی ِ بی ناخدا اندر مدار ِ اختلاف
آن دل تاریک تو سنگست ای سنگین نظر
یک دمی بیرون برآ از کوهسار ِ اختلاف
(آمده از پشت کوه) ضرب المثل بُد آن زمان
میزَنَد از پشت ِ کوه آن خرسوار ِ اختلاف
میفریبد جاهلان را بیشتر زیرک مزاج
تا نفاق افکنده بنگر هوشیار ِ اختلاف
خون ِ جاهل زود تر در جوش آید زآتشی
گرگ و کفتارست دیدم خونخوار اختلاف
این وطن هم یکزمان از گل چمن ها داشتی
جای ِ گل کارید دشمن خار زار ِ اختلاف
بر دل ِ ملّت مزن خنجر بنام قوم و رنگ
بیشتر منما خدا را در قطار ِ اختلاف

هر چه میخواهی بگو اما زبان بر حق گشا
نیست این پشتو و دری در شمار اختلاف
اتفاق از عدل سازد مرغ ِ عنقا در هوا
زآنکه در بیداد باشد روزگار ِ اختلاف
زود گیرد دانی دشمن اختیارت از نفاق
دشمن ِ تو بیش دارد انتظار ِ اختلاف
تهمت آرد بین مردم در طریق نفع ِ خود
با سیه کاری براید در شکار ِ اختلاف
اتفاق آمد شعار ِ هر که افغان است بس
با پریشانی مرو تو پشت ِ کار ِ اختلاف
اتحاد آرَد (همایون) بر زبان از راستی
مردمان رفتند دیدی پای ِ دار ِ اختلاف7 اکتوبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه
کابل افغانستان