استادان و محصلین دورهء اول فاکولته ادبیات پوهنتون کابل در سال 1946

شرح عکس از چپ به راست:

ایستاده در صف دوم : سردار محمد منگلعتیق الله پژواک, عبدالرزاق ایازی, محمد رحیم گردیزیمحمد خالد روشان, محراب الدینعبدالکریم حکیمی, محمد عمر نعیمی,عبدالرحیم هاتف, عبدالحکیم رنگین

نشسته در صف نخست: پاینده محمد زهیر, امین میرزا، عبدالروف بینوا,هاشم شایق، سید عبدالله, عبدالحی حبیبی,   محمد کریم نزیهی, محمد اعظم ایازی,