رسیدن به آسمایی: 09.08.2010  ؛ نشر در آسمایی: 24.08.2010

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

با یاس از امید

 

 

مکر است در دستانت

وقتی دست میازی به مصلحتی

و خود باورش نمیکنی

پرده داران،

پرده داران،

فرواندازید پرده ها را!

 

ماه بیمناک میشود.

 

اینجا کسی دامن امید را

رها کردنی نیست

چه بامدادسرشتانی!

 

 

دست بردارید

از دروغ

با زبان یاس از امید نخوانید

شما که به خود باور ندارید.

اینجا

سرزمین امید های همیشگی ست

اینجا

خود را در نوید

کاشته اند

دست بردارید

که باورتان نمیدارند.