رسیدن به آسمایی: 05.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 06.09.2010

کاکه تیغون

اگر سیل از پاکستان به افغانستان بیاید

 

ــ آقای کرزی فوراً اعلام خواهد کردکه کار، کارخارجی هاست و او همیشه می گفته که پاکستان علت همۀ معضلات افغانستان است

ــ آقای سپنتا سال ها بعد از حادثه مقاله خواهد نوشت که با کرزی همنظر است؛ ولی در این مدت در جستجوی حلقۀ گم شده بوده است

ــ آقای مجددی، مجدداً چیزهای خواهد گفت که مثل همیشه مردم را غرق در احساسات زبان شناسانه کند

ــ ملاعمر چشم چپ خود را با آن آب خواهد شست که مگر نور رفته را به آن باز گرداند

ــ آقای قانونی برای آوردن مربی آببازی به سوی آدرس نامعلومی پرواز خواهد کرد

ــ آقای سیاف اجازه نه خواهد داد که زنان غرق شوند زیرا لباس های تر از سرعت سوختن شان در جهنم خواهد کاست

ــ آقای پدرام اعلام حکومت فدرالی خواهد کرد و کشور را به تر و خشک تقسیم کرده و تمام آب ها را ملکیت جنوب افغانستان خواهد خواند

ــ آقای ربانی نامزدی خود را برای مقام ریاست مبارزه با خشکسالی به اطلاع عموم خواهد رساند

ــ آقای محقق اظهار مظلومیت نموده و اعلام خواهد کرد که با آنهم نقشه های حریفان را نقش برآب کرده و بالاخره می خواهد نقشه های خود را به اطلاع همه برساند

ــ " شورای صلح " با کشتی برای مذاکره با طالبان خواهد رفت

ــ " شورای علما " تیمم کردن را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درخواهد آورد

ــ مردم افغانستان باز غرق خواهند شد بدون این که بدانند آب از کدام سو آمده بود

5 سپتامبر 2010،هامبورگ