رسیدن به آسمایی: 03.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 06.10.2010

صالحه وهاب واصل
 

سلطان خزان


در رسیـد در بوستان طـــوفان پنهــان خـــزان
جلوه ها بر چیـــد از گلـــزار دستان خـــــزان
ابرک خــــاکستــــری پــوشیـــد چشم آفتــــاب
گل خموش از خنده شد در برگ ریزان خزان
در بهــاران گل بنا کرد کلبــــهء پر از صفــــا
لیک اکنون است دست انــــدر گریبان خـــزان
رفته از فکــر درخت انـــدیشه های تـــازه گی
زرد شد رنگ چمن از امـــر سلطـان خــــزان
مرغکـــان بنــد سفـر بستنـــد از بیچــــاره گی
غنچه گک پژ مرد زیر چتـر دامـــان خــــزان
سردی ایــــام بـــا پاییــــز در وحــدت نشسـت
جای گل بنشست خار و خس به دوران خــزان
خشک شد در چشم من برگ رها از شاخـه یی
زانکه بشکست ساقه اش خشمِ خروشان خـزان
کسوت خاکستــری درسوک گل بــر تن کشیــد
نوبهـار از بـــازی یی بیباک و جـــولان خـزان
دختر گلشن کــه بـــود آبستـــن از رشک چمن
واهبـا بنگـــرکـه طفلش گشت قربان خــزان


03-10-2010
هالند