رسیدن به آسمایی: 26.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 26.05.2010

وحید  ادا

تقدیم با آنان مهاجرانی که با خطر اعدام رو به رو اند

اعدام مها جر

هر لحظه  که آمد  به لبم  نا م  مها جر                  

خون شد جگرم ا ز غم اعدام مها جر

این زندگی و هر چه که شورست و حلاوت           

تلخی هلاهل  شده  د ر  کا م   مها جر 

ای آن که چو ما جا ن و تنت نیست بر آ تش            

آ گه نه ای از حا لت و آلام  مها جر

آخند به در حجره   نها ده   به تجارت            

چشم و  کبد و  قلوه و  ا ندام  مهاجر

جز طینت  ناپا ک  سفیهان  چه نما ید              

پسوند  پدر سوخته  با نام   مها جر

پنجابی و اعرا ب چه گویم که چه کردند           

با بیوۀ با غیرت و  ایتام    مهاجر

دلسوخته را صد طلب و چرخ سبکسا ر          

 صد خنده زند  بر طمع خام  مهاجر

زین طالع وارونه که ما راست عجب نیست      

هرگز به سحر گر نرسد شا م مها جر