رسیدن به آسمایی: 08.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 09.05.2010

 

قیوم بشیر

الطاف مادری


مادر یگانه همدم تنهایی ام تویی

آیینه دار این دل شیدایی ام تویی

زان لحظه ای که دست گرفتی برفتنم

پروانه وار به گلشن آبایی ام تویی

بامهر و الفت و همه الطاف مادری

روشنگر و نشانهء بینایی ام تویی

جزءمهر تو بدل نبود مهر دیگری

زانرو امیداین دل سودایی ام تویی

حرف نخست که یادگرفتم زنام تست

مادر تو رهگشای شکوفایی... ام تویی

گویند بهشت بزیر قدم های مادر است

داندبشیر بشارت دانایی ام تو ای