رسیدن به آسمایی: 27.03.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.03.2010

 

 

برخي دريافتها و رويداد هاي افغانستان  در قرن  بيستم

 

مجموعه گفتار ها  از دکتور سيد هاشم صاعد

به كوشش سيد وليد صاعد

محل چاپ فرانسه اگست 2009 چاپ دوم فبروری 2010

 

چاپ دوم درنگی بر برخی دریافتها و رویداد های افغانستان در قرن بیستم  به قلم دکتور سيد هاشم صاعد  در 220 صفحه تازه به چاپ رسيده است . اين كتاب شامل دوازده بخش يا گفتار بوده كه  نظام اقتصادي افغانستان ، فیودالسيم ، خصوصيات فیوداليسم و مرحله رشد فیوداليسم در افغانستان و موضوعات ديگري مانند تأثيرات پديده هاي مختلف بر تفكر و ذهنيت اجتماعي  جامعه افغانستان ، بورژوازي و فعاليت هاي سياسي ، جنبش مشروطيت و شاه امان الله  و   رويداد هاي نيمه دوم قرن بيستم به خصوص در رابطه به اتحاديه هاي محصلان و اتحاديه استادان پوهنتون كابل-   اتحاديه اول محصلان (1950 ميلادي ) ،  اتحاديه دوم محصلان  (1969 ميلادي ) و اتحاديه استادان پوهنتون كابل (1971 ميلادي ) -  و تأثير آنها  بر اوضاع سياسي و اجتماعي جامعه افغانستان   موضوعات اصلي اين كتاب را تشكيل داده اند.

كودتاي هفت ثور و مقاومت مردم  ما عليه تجاوز روسيه در افغانستان  موضوع ديگر كتاب است كه در فصل اخير مختصراً مورد  بحث قرار گرفته است .

 

همچنان دو کتاب دیگر :

سازمانها و مطبوعات مقاومت    از کودتای 7 ثور تا خروج عساکر شوروی از افغانستان به قلم سید ولید صاعد در138 صفحه و مباحث در باره حقوق شرح مختصر یک تعداد قواعد و نظامهای حقوقی به قلم دکتور سید هاشم صاعد در 88 صفحه در جنوری همین سال از چاپ بیرون برآمده است .

هموطنان گرامي مي توانند براي معلومات  جهت دريافت كتاب با سيد وليد صاعد در فرانسه به نمبر تلفون 33 ) 142238923 ( و يا به آدرس ذيل تماس حاصل نمايند :

                                                                                 Walid_saaed@yahoo.fr