رسیدن به آسمایی: 30.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 31.10.2010

 

صالحه وهاب واصل

در سوگ پدر

نمیدانم چـــرا شــــد خیــره چشـمـم؟
مگر دزد قضا نــورش ربـوده است
چرا تـاریک شــد دنیــــای قلبـــــم؟
چرا بغض غـم انــــدر سینــه دارم؟
چرا فـــریــاد میپیچــــد گـــــلویـــم؟
چــرا پــــر زاتش درد است جانـــم‬
‫نمیــــدانم نمیـــــدانــم خــــدایــــــــا‬
‫که ازســـــوزغــم کی در گـرفتـــم‬؟
‫چرا این کـورهء ســـــوزان تنــم را‬
‫سـراپا شعله زد خاکستــرم ساخت‬؟
***
‫نباشد کین سپــــاه ترس و وحشت‬
‫مرا از مرگ بــــا بــا یم بگویــــد‬!
‫مرا با خود بـرد در بیکسی هـــــــا‬
‫به تنهایی به تاریکی به عِـــزلــت‬
***
‫برو ای مـرگ ای دیـــــو ستمگـــــر‬
‫مبـر از من خــــدای قــــــدرتــم را‬
‫مرا بـــا بـــای من بـابـای من نیست‬
‫مرا نور خــــدا داد است، ای مرگ‬
‫برو ای مرگ دست بـــردار از وی‬
مبـــر تــــو چلچـــراغ کلبــــه ام را‬
صفای قلب و شــــان و شوکتـــم را‬
***
‫پدر بر خیز بر گو کین دروغ است‬
‫ترا دست فلک با خــــود نبـــردست‬
‫تو اینجـا با منی بـــا من پـــــدر جان‬
‫بگیر دستم که بی تـــو تـــرس دارم‬
***
‫مگــوئیــــد ای خــــداونــــدان الفت‬
‫که از مهر پــــدر محـــــروم گشتــم‬
‫مگـــوئیــــدم که دیگــــر تا قیـــامت‬
‫من آن گنــــج ازل را مـــی نبینــــم‬
***
‫تــو رفتی ای پــــدر ای مهربـــــانم‬ ‬
بـه دنیـــــای ابدیت پـــــا نهــــــادی
روانت شـــــاد بـــــادا ای مسافـــــر
‫مبــــارک بــــــاد بـــر تو خانـهء تو

‫مبـــــارک بـــــاد فردوس بــرینت‬
بهشت اسمان بـــــاشــــد زمیـــنت
23-10-2010
هالند