رسیدن به آسمایی: 08.05.2010 ؛ نشر در آسمایی: 09.05.2010

 

صالحه وهاب واصل

مادر

مادر نمــای قــدرت دنیـــای خلقـــت است
مادر به مـا ز ایــزد یکتــا فضیـــلت است
فـردوس را بــــه زیر قدمهـــاش مانده رب
کـو را مقــام، بعــد خـــدا در عبـادت است
آغــوش گــــرم او جنــــت هفـت آسمــــان
دنیای عشق و لطف و صفـا و محبت است
گلهــــای هستی مِشگفــــد از یک تبسـمـش
یک قطره اشک وی شبهء از قیــامت است
آوایش از تـــر...
انــــهء نغــــــز للــــو للـــــو
در گوش جـان نغمـــهء راز سعــادت است
مــادر ز بحـــر هستی ئی دنیـــای کائنــات
یک گوهـری به دامن اصل و اصالت است
مادر عــروج عـاطفــه و نیک نفس و پـاک
از بــــدو هســت آدم و هــوا اذاعــت اسـت
واهب شنو تو امری خدای که گفته است
مادر مُحِقِ حــرمت و عشق و محبت است