رسیدن به آسمایی: 30.09.2010 ؛ نشر در آسمایی: 30.09.2010

نوشته شده توسط رادینسکی و اطفالی مانند شما از سراسر دنیا

ترجمه پروین پژواک به کمک دریا هژبر

9/9/2009

 

چگونه صلح را احساس می کنی؟

صلح!

واقعا این کلمه چی معنی می دهد؟   وقتی از اطفالی در سرتاسر دنیا پرسیده شد، این است آنچه آن ها به این سوال جواب دادند.   چقدر جالب است!   کلمه صلح در همه زبان ها زیبا است.   آیا شما هیچ وقت شده که چشمان خود را ببندید و کوشش کنید که صلح را تصور نمایید؟

 

صلح چگونه بوی می دهد؟

مانند گلدانی از گل در اتاق نشیمن خانواده ی شاد...

مانند اسباب و وسایل نو...

مانند نسیمی که به بینی تو می آید، هنگامی که خواب هستی....

مانند هوای تازه یی که می خواهی بیرون بروی و زیر آفتاب بخوابی...

مانند پیزه با پیاز و گوشت که تازه از داش بیرون آمده باشد...

مانند نان  داغ و تازه وقتی که گشنه هستی.

 

بوییده شده توسط:

مایکل ۱۰ ساله، داریو ۸ ساله، فینبر ۹ ساله، آولیفر ۱۰ ساله، کلیر ۸ ساله و دریا از افغانستان ۱۱ ساله.

 

صلح چگونه دیده می شود؟

مانند سگ و پشکی که با هم در میان یک تکری خوابیده باشند...

مانند نوزادانی که همین دیروز به دنیا آمده باشند...

مانند  ابری در آن بالا در آسمان که دیدارش به همه خوشی ببخشد، ابری سفید و نرم چون صلح!

مانند مادر که ترا می بوسد و در بغل می گیرد...

مانند چیزی زیبا که می رود ولی دوباره می آید...

مانند این که همه دستان همدیگر را گرفته و ترانه ی  شاد را با هم بخوانند.

 

دیده شده توسط:

مکسن ۱۰ ساله، سلفیا ۸ ساله، برونو ۸ ساله، گیولیا ۹ ساله، کلیر ۸ ساله، دریا از افغانستان ۱۱ ساله.

 

صلح چگونه شنیده می شود؟

مانند خرس جنگ که تیر عشق به او می خورد و جنجال متوقف می شود...

مانند روزی خاموش...

مانند خنده و خوشی، مانند روز تولد کودکان، مانند مادر و پدر وقتی اطفال آن ها عروسی می کنند...

مانند افتادن قطرات باران...

مانند زمانی که قلب همه با هم بتپد و صدای بزرگ را به وجود بیاورد...

مانند صدای مردم هنگام خواندن آواز...

مانند نبودن کلمات بد...

مانند صدای پرنده گان در صبح وقت.

 

شنیده شده توسط:

ایرینا ۸ ساله، فرانسیسکو ۹ ساله، ایرینا ل. ۹ ساله، مارکو ۹ ساله، اریکا ۹ ساله، باوانا ۱۰ ساله، فینا ۹ ساله و دریا از افغانستان ۱۱ ساله.

 

صلح چگونه مزه می دهد؟

مانند آیس کریم ونیل، مانند آیس کریم چاکلیتی، مانند آیس کریم توت زمینی، مانند آیس کریم کیله...

مانند آب... مانند شرینی، به یقین نه مانند ترشی... مانند ترشی، اما ترش خوشمزه...

مانند غذایی که آن را دوست داری، وقتی مزه اش دو چندان شود...

مانند زمانی که مادر و پدر آشتی هستند و اشتهای تو صاف است تا مزه هر چیز را بدانی.

 

چشیده شده توسط:   بیشتر از یکصد دختر و پسر دوستدار آیس کریم، مارکو ۹ ساله، جول ۸ ساله، فینبر ۹ ساله، مکسن ۱۰ ساله و دریا از افغانستان ۱۱ ساله.

 

صلح چگونه احساس می شود؟ 

مانند هنگامی که گریه می کنی و دوستی ترا در بغل می گیرد...

مانند پشم پشک دوست داشتنی من... یا مانند موی چوچه گک موش...

مانند تفریح و وقت خوب، زیرا تو می دانی که محفوظ هستی...

مانند زمانی که کسی پشت ترا نوازش می دهد؛ تو اندکی می لرزی، اما احساسی خوشایند به تو دست می دهد...

مانند خوشی و رضایتی که پس از به پایان رسیدن کارخانه گی احساس می کنی.

 

احساس شده توسط:

تاتیانا ۱۰ ساله، باوانا ۱۰ ساله، فینا ۹ ساله، ایرکا ۹ ساله، ارین ۸ ساله و دریا از افغانستان ۱۱ ساله.

 

تصور کنید که ما با صلح چه را می توانیم در دنیا به وجود بیاوریم؟   کلمات برای بیان آن کافی نیست.

به آرزوی صلح و محبت برای همه.

 

کلمه صلح به تعدادی از زبان های دنیا:

HETEP, PAIX, VREDE, PAZ, SOLH, PACE, SHALOM, SALAAM, PEACE, FRIEDEN, Verdo, Salmu, Paqe, Waki Ijiwbisi, Ittimokla, Olakamigenoka, Fried