رسیدن به آسمایی:12.2007 .10 ؛ تاریخ نشر در آسمایی :12.2007 .10

آصف بره کی

پلان مرگ

 

یکی ازجمعه شبهای هفته گذشته راکه استثنا کارنرفته بودم، خودرابیکار وبی مضمون احساس میکردم.زنگ تیلفون بصدا درآمد، ذوقزده باشتاب گوشی را برداشتم. ازآنسو خانمی بالحن خیلی مودبانه پرسید، با آقای انتظاری کار دارم؟

گفتم بفرمایید، خودم خاک علی انتظاری هستم.

خانم اینبار باصدای رساتری خود را نماینده شرکت ان. تی. اف. معرفی کرده، گفت: مکتوبی که روان کرده ایم میخواهیم باشما چند لحظه روی آن مرور کنیم تا رضایت شما را حاصل کرده باشیم.

گفتم، خانم کدام مکتوب و کدام پلان؟

خانم خونسردانه جواب داد: آقا مکتوبی که فقط چندروزپیش روان کرده ایم و بار اخیر هم که از شما تیلفونی پرسیدیم که با ارسال مکتوب موافقید، شما گفتید، آری، و تمام مشخصات هویت شخصی تان را نیز به ما دادید و ما آنها را ثبت دستگاه "دیجیتال" مان داریم وگرنه مزاحم تان نمیشدیم.

گفتم: همین حالا یادم نیست، ولی مکتوب برای چی؟

خانم باخوشی پاسخ داد: مکتوب پلان مرگ تان.

یکه خوردم و گفتم: من قصد مردن ندارم و باقی هر چه پیش آید رضای خداست و به خود حق پلان کردن مرگ را نمیدهم. شما مرا حتما با کسی که قصد خودکشی دارد به خطا گرفته اید.

خانم پاسخ داد : نه نه به هیچ صورت، من ثابت میکنم که این خود شماهستید. خوب حالا برای آن که همه چیز روشن شده باشد به این سوالها جواب بدهید:

- نام تان علی محمدانتظاری است؟

- بلی،

- تاریخ تولد تان 12/21/12هست؟

- کاملا درست.

- آدرس فعلی بود و باش تان همین است که میخوانم...؟

- بلی، بلی!

- درشرکت ایکس- وای- کار میکنید؟

- دقیقا خانم، ماشا اله بر این حافظه.

- نمبرکارت هویت اجتماعی "سوشیال کارت" تان 1112223هست؟

گفتم: اصلاً هیچ تردیدی نیست، ولی من قصد پلان کردن مرگ خود را ندارم.

خانم گفت: کاملا تصمیم باشماست، ولی خوب شما آروز ندارید که بامرگ تان دردسری برای فرزندان تان خلق کنید، چه طور؟

گفتم: هرگز نه، ولی هدف شما چیست خانم؟

خانم گفت: خوب، در این صورت پلان بسیار خوبی برای تان پیشنهاد میکنیم که از اولین لحظه ی مرگ تا خاکسپاری تان را با مراسم خیلی زیبا و مفشن انجام میدهیم و فقط با تکمیل پرسشنامه ی که امروز با شمامطرح می کنیم همه چیز سر به راه میشود. و باید بگویم که به زودی نماینده ی ما از شما دیدن خواهد کرد و با آوردن کتلاک های متعدد شما را در جریان انتخاب چیزهایی میگذارد مثل انتخاب نوع دریشی، نکتایی، آرایش سر و صورت، سالن وداع، لیموزین حامل جنازه، انواع گل، نوع تابوت، روپوشی تابوت و تزیین آن، نوع سنگ، متن سنگ نوشته و گل سرتربت وغیره جزییات. به این سان نماینده ی ماهمه فرمایشات مرگ تان را پیش از مرگ تان ثبت خواهد کرد. و ما روی سند قانونی متعهد میشویم که همه خواستهای تان را قلم به قلم با ظرافت و امانت داری برآورده بسازیم. خوب آقا، یکبار دیگر چند سال دارید؟

گفتم:  هنوزخیلی جوانم،

خانم باخنده جواب داد: این درست، ولی مشتریان ما حتا پایینتر از سن و سال شمایند، پس لطفا ًبگویید در چی کتگوری سالها قرار دارید؟

گفتم: شما حتماً مرا به اشتباه گرفته اید، نام من علی محمد است، علی...محمد...علی....

این بارخانم کمی جدی شده گفت: برای مامهم نیست که شماعلی هستید یا محمد، موسا هستید یا عیسا، اسحاق هستید یا بنیامین، سینگهه هستید یا داراب ما در سیاست بزنس مان تبعیض میان انسانها قایل نیستیم. آقا به یاد داشته باشید که امروز ما و شما در دنیای زنده گی میکنیم که همه چیز پلان شده است- ازنامزدی تا عروسی، از باردارشدن تا تاریخ دقیق زایمان، از شیرخوارگاه تا کودکستان، از مکتب تا پوهنتون، از رسیدن به ماموریت تا تقاعد و بلآخره تا همین پلان مرگ یعنی که همه چیز دقیقاً حساب و پلان شده است.

گفتم: پس لحظات مرگ من هم؟

خانم گفت: خواهش میکنم، شما با پلانی که ماارایه میکنیم به آرامش خاطر تان می افزاید و چند سال دیگر زنده گی را با خوشی و آرامی و بی دردسر به سرخواهید برد. شما پلانی که با ما خواهید داشت مدتش نامعین است. شما فقط یک پیش پرداخت میکنید به مبلغ پنجصد دالر و باقی یک چک سپید به ما ارسال میکنید و شرکت ما ماهوار مقدار ناچیزی از حساب بانکی تان اخذ میکند. و اگر هم تا چهل سال دیگر نمردید و قید حیات بودید، در پرداخت ماهوار تان ده فیصد تخفیف می آید. اگر هم تا پنجاه و پنچ سال دیگر نمردید دیگر هیچ پولی به شرکت ما نمی پردازید و برای تان کارت عضویت طلایی صادر میشود و شما رسماً عضویت کلوپ سالمندان طلایی ما را حاصل میکنید. در آن صورت پلان مرگ تان شامل پلانهای خاص کلوپ طلایی شده و مراسم تکفین و تدفین تان نیز به صورت خاص و طلایی به جا آورده خواهد شد.خوب آقای انتظاری پس حالا موافقید، اگر موافقید، کافیست بگویید، بلی، دیگر همه چیز سر به راه است.

آقا بلند جواب بدهید که موافقید...همه چیز سر به راه است، صدای تان شنیده نمیشود، موافقید، همه چیز سر به راه است!!!

آقا،...آقا،...،آقا جواب بدهید...،

مثل این که از خواب پریده باشم و این را پیهم می شنوم، ولی متوجه شدم که خواب نمی بینم و گوشی تیلفون دستم است.

آقا با این پلان موافقید، همه چیز سر به راه است!

یکباره صدا برکشیدم و گفتم: با چی پلانی؟

خانم گفت: با پیش پرداخت پنجصد دالر!

- برای چی؟

- برای پلان مرگ تان.

- من نمیخواهم بمیرم،

- هرکس این را میگوید؛  ولی بالاخره می میرد.

- ولی من نمی خواهم برای مرگم پلان داشته باشم. من اصلاً پنجصد دالر پس انداز ندارم که آن را پیش پرداخت کنم. اصلاً هرچه دارم بازپرداخت قروض است و بس.

خانم گفت: تشویش نداشته باشید، ما هم در جستجوی همین گونه افرادیم. در این صورت این ماهستیم که به شما کمک میکنیم. فقط کافیست که شما رسماً کار میکنید و دستمزدی دارید. و دگر این مهم نیست که شما با کریدت خیلی خراب روی خط سرخ راه میروید. بلآخره شما هم حق زنده گی کردن و حق داشتن پلان مرگ را دارید. تشویش نداشته باشید ما شما را کمک میکنیم و صاحب پلان مرگ آبرومندی میسازیم. به ما باورکنید، کلید خوشبختی تان فقط در دست ماست، ما از شما چیز دیگری مطالبه نمیکنیم، فقط بگویید که موافقید و باقی همه چیز سربه راه است.

گفتم: پس چی گونه همه چیزسر به راه است؟

خانم گفت: ما به شما یک کریدت کارت پنجهزار دالری صادر می کنیم و پنجصد دالر پیش پرداخت تان را از جمع آن منفی میکنیم. خوب، این هم ثبوت جدیت ما در بزنس. شما نه تنها این که پنجصد دالر پیش پرداخت پلان مرگ تان را از ما میگیرید، افزون بر این حدود چهارهزار و پنجصد دالر دیگر هم در اختیار دارید که هر چه دلتان بخواهد پیش از مرگ مصرف کنید و هیچ تشویشی هم نداشته باشید. ما همیش در خدمت شما هستیم، هر وقت دل تان خواست پول کریدت کارت تان را از این هم بلندترمیبریم و شما بی تشویش فقط مصرف کنید.

از خانم پرسیدم،این کریدت کارت سودی هم دارد، اگر دارد، درصد اش چند است؟

خانم جوابداد:

- سود از بابت خرید لوازم مرگ فقط 3%، خرید سایر ضروریات از فروشگاه ها فقط 19.90% و کشیدن پول نقد فقط 35.90%. حالا بروید و به راحتی به حساب ما خریداری کنید. چند روز زنده گی را به خوشی بگذرانید. پس آقا انتظاری حالا فقط بگویید که موافقید.

و این بار که از جریان حقیقی بزنس آگاه و بر آن متقاعد شده بودم، گفتم:

- ... بلی، بلی موافقم، کاملاً موافقم من با این پلان مرگ کاملاً موافقم، فقط هر چه زودتر کریدت کارت روان کنید تا از بقیه پلانهای پیش از مرگ عقب نمانم.