د کتاب پېژندنه

 

د كتاب نوم :: شپېلۍ
ليكوال :: عبدالباري جهاني
د چاپ كال :: ١٣٨۱هـ ش كال
خپروونکی  ::صحاف نشراتي مؤسسه
د چاپ شمېر :: ١٠٠٠ ټوکه


دشپېلۍ د چاپ ټوله حقوق د خپروونکي اودانلائن حق ئۍ یوا ځي د بېنوا پاڼي سره محفوظ دي، نوري ویب پاڼي ددې کتاب شعرونه د ماخذ په ښوولو کاپي کولای شي

د کتاب لړلیک