دکتور غلا م حيد ر يقين


آیین عیا ری و جوانمردی
 

- آييــن عــــيـــاریوجــــوانــــمــــردی بخش های 1-5

- آیین عیاری و جوانمردی بخش 6

- آیین عیاری و جوانمردی بخش هفتم

- آیین عیا ری و جوانمردی قسمت هشتم

قسمت نهم: صفات عیاران و جوانمردان

قسمت دهم: زبان ، عادات و طرز زنده گی عیاران و جوانمردان

 قسمت دوازدهم - زبان ، عادات و طرز زنده گی عیاران و جوانمردان

قسمت یازدهم- زبا ن ، عادات و طرز زنده گی عیاران و جوانمردان
قسمت سیزدهم- از عیاران قدیم تا کاکه های افغا نستان معاصر

قسمت شا نزدهم: فصل چهارم : کا که ها و جوانمردان افغا نستان معاصر

قسمت هفدهم: بچه بایی

قسمت هژدهم:  پیرو بچۀ ادی

 قسمت نزده:کا که حیات میوه فروش
قسمت بیست ودوم حکایات عیّاران، جوانمردان و فتیان

قسمت بیست وپنجم
قسمت بیست و ششم