رسیدن به آسمایی :03.2008 .28؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .30

فیروز خاور


تماشای فصل عشق


وقتی که نور نیست صدا کن بهار را
آ نقدر دور نیست صدا کن بهار را
ا یدل تمام دلهره را از جهان بکش
هرجا سرور نیست ، صدا کن بهار را
شاعر ! دوباره شهر، پرازشعروعشق کن
آ نجا که شورنیست صدا کن بهار را
کا فیست خنده های گل امشب برای من
چیزی ضرور نیست صدا کن بهار را
رقص نسیم ولاله چه احساس میدهند
ما نند "طور" نیست ؟ صدا کن بهار را
د ر باغ یا سمن چقد ر خنده میکند
ا نگا ر جور نیست صدا کن بهار را
بسیا ر تشنه ام به تماشای فصل عشق
خاور- صبور نیست صدا کن بهار را


حوت 1386