د افغانستان در معاصر فرهنګ ،هنر او ادبیاتو هینداره، آيينهء فرهنگ ، هنر و ادبيات معاصر افغانستان