حميرا نکهت دستگيرزاده

بر دامنم آویزآخرین منجی منم

با خون من بود

که صدای خودرا

بر هستی آویختینخسین سروش منم

سبز ترین نغمه ها را

ازکشتزار درود چیدم

وگوشوار لطیف ترین خواب تو کردم
آخرین منجی منمو اینجا

ستاره های ترا پاسبانم

نه ناز پروین

و نه سرود زهره را

دستانی به دسیسه توانند ستد
در من آویزبا نخستین گریه ات به مادر

پناه جستینخستین نگاه عطش آلودت

در نگاه زنی تعبیر یافت
آخرین پناه منم

آنجا

که فلاخن صدایت را

پر از سنگ تردید من کردی

زندان تو بود

نخستین آزادی منمدر من آویز

وا گذار

خستگی را

در زلال هماوایی من

همان سان که وحشت شب های تیر و باروت را

در شره شره خیال ها

به بامداد صدای من

وصبح تلخ جنگ را

به بهارانه لبخند من

می فریفتیگیسوی من

گریز گاه خواستنی ست

ناگزیری هایت رابه من پناه آور

امن بازوان مرا دریابتکرارموهبتِ" اعتیاد انسانی به انسانی دیگر"

جریان نا منتهی دوست داشتنو خود را به زندگی رها کردن


بازوان من

بوی نان تازه میدهند


خاک را

به بوی باروت آلودی

و عادت سبز رویش را

از زهدانش ستردی

از این دست که تویی

دلتنگ ات میکندخویشتن تو

با من از فرار

چه پرو بال هاستپرواز در ته نگاه من است

چشمانم را به تومی بخشم

من در چشمت خزیدمآنگاه که در نخستین دیدار

نخستین نگاه را

بر من گشودی

تو چشمانم را

عطش آلود نوشیدیمن در چشم توام
سکوت میکنی

جنگ میرویدخون من است که میریزد

از تن هر که

در هر جنگ

در هر جا
حیف اش نکنآبشار خنده هایت را

بر دوش شبزدگی رها کن

و چراغ واژه های نشاط آلودت را

فرا راه چشمداشت من

بیاویز

خونم را بر خاک مپسند
در من پناه جو

من آخرین منجی امکوچه ء گیسوانم

پر از عطر وسوسه هاست

وهنوز

از صدای گام های تو روشن استدو گام آنسو تر

خورشید

سفره شاد باش گسترده است

رسیدن مان را.18-09-2006