حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

 

 نغمه شب

 

 چشمه سا ری که ا ز آ ن                                                                   

                           می ترا ود آ وا

شعر چشما ن تو را می خوا ند

سفر عا طفه ا ست

به رگ با ز سحر

دست د ر د ا من شب

                     می دا ری ؟

 

می رسم ا ز ره دور

و خبر می د هم ا ز آ تش هور

نه به سینا

            که به سینه ا ست مرا

تو سخن ویژة لب

                    پنداری ؟

 

آ سما ن کو تا ه ا ست

و غم ا بر

           ز با را ن بینش ا ست

و تسلا ی زمین ، آ سمان دگری می خو ا هد

                            در فر ا سوی حضور آ بی

نغمه را تو ز تب ا نگا ری ؟

 

د ستها یم با ز ا ند

آ بشا را ن جا ری

شعر بی وا ژه صد پروا زند

و سقوط ا ند به ا وج

و رهایی است به قد قامت موج

گرد خود ا ز چه سبب

                         د یوا ری ؟

می نهم سر بر سنگ

لرزه می ا فتد بر قا مت کوه

بسکه من می شنوم بود ن سنگینش را

به چه اندازه تجلی با ید

که مقا ما ت طرب

                    بشما ری ؟

وطن عشق

             وسیع ا ست

و صدا

              به خموشی گیا پیچیده ا ست

من فرا سوی زما ن

                    می خو ا نم

روی هر لحظه بگشا د ه نما ز

د ست ا فشا ن که بروید  خورشید

د ست در دا من شب می دا ری

 

 

شقا و ت

 

از هیچ چشمی نگا هی نمی ترا ود

و هیچ نگا هی الفبا ی نگریستن را

                                      از بر نکرد ه ا ست

چشم ها

       آ خذ ه ها ی ا طلا عا ت بصری ا ند

و گوش ها

     آ خذ ه ها ی ا طلا عا ت سمعی

ا درا ک ا زین دو وسیله

                         جدا ا فتا ده ا ست

 

من که با دستها یم می بینم

و با چشما نم لمس می کنم

و شنوا یی ا م صد ا ی خا موش ا شیا را

                                                می بیند

 

درین بیگا نه سرا ی

در ا نتظا ر مهما نی لبخند ی ام

که ا ز مرز قرا ر دا د های روز مره گی

عبور کرد ه با شد

منتظر دستا نی ا م

که حضور ا ضطرا ب را در سر ا نگشتان خویش

                                                            میز با ن بوده با شد

 

درین بیگا نه سرا

من د یده در را ه معجزة هستم