پوهنمل محمود نظری

 

پایلوڅ بنګ حبیب الله

 د لنډو کیسو ټولګه
 

 

د کتاب نوم: پایلوڅ بنګ حبیب الله
لیکونکی: پوهنمل محمود نظری
کمپوتر او دیزاین: یما نظری
چاپ شمیر :۱۰۰۰
خپرندوی : کراچی مطبعه
چاپ نیټه :‍۱۳۸۴

د کتاب لړلیک

کیسی