شادروان خليل‌الله خليلی

نوروز آوارگان

 


گــــوييد بـــه نـــوروز کـه امــسال نــيايـــــد

در کشور خونيــــن کــفنـان ره نـگشـــــايــــد

بـلـبـل بــچمــن نـغــمــه شـــادی نـســرايـــد

مــــاتـمــزدگانــرا لــــب پـــرخـنــده نــشايـــد

خون می دمد از خاک شهيدان وطن‌وای

 ای وای وطن وای

گلگون کفنانرا چه بهـــار و چــــه زمستــــان

خونين جگران را چه بيابـــان چـــه گلستــــان

در کشور آتـــــش‌زده در خـــــانــــه ويــــران

کس نيست زند بوسه برخسار يتيمان وای

 کس نيست که دوزد به تن مرده کفن‌وای

 ای وای وطن وای

از سينه هر سنگ تو خون می دمد امروز

از خاک تو مستی و جنون می دمد‌امروز

آن لاله چی ديده که نگون می‌دمد‌امروز

وآن سبزه چرا زرد و زبون می دمد امروز

 سرخست بخون پا و سر و سرو و‌سمن‌وای

 ای وای وطن وای