رسیدن به آسمایی :03.2008 .26؛ تاریخ نشر در آسمایی :03.2008 .27

 

سمیع حامد

 

درد همچنان بهار

 

با شگوفه های بادام

میتوان زخم ها را پوشاند

اما

درد همچنان درد است

حتا اگر چیغ نزنی

و بگذاری سبزبانو

چتر بگشاید با چک چک غچی و چنار در چمن

چوپانک

با نیلبکش آب مینوشد

و تصویر خود و عقاب را

میلرزاند در چشمه

بزغاله ها

دنبال میکنند شاهپرک های خوشبو را

تا پنهانگاه سنگی پونه ها

نسیم

پر میشود از عطری نوزاد

و میپیچد در دود کباب دور

 

 

درد همچنان درد است

و بهار همچنان بهار