مجموعه های داستانی و داستان های بلند انتشار یافتهء قادر مرادی

- شبی که باران می بارید : مجموعه ء داستان کوتاه ، 1369،کابل،انجمن نویسنده گان افغانستان
- صدایی از خاکستر : مجموعه ء داستان کوتاه ، 1374 ، پشاور دانش کتابخانه
رفته ها بر نمی گردند: مجموعه ء داستان کوتاه ، 1376،پشاور ، کتابخانه ء دانش
سرمه و خون : رمان ، 1382، پشاور ، کتابخانهء دانش
شمع ها تا آخر می سوزند : مجموعه ء داستان کوتاه ،1384، تهران ، نشر آتنا
دختر شالی های سبز : مجموعه ء داستان کوتاه ، 1385 ، پشاور ،کتابخانه ء دانش

زیر چاپ :

- رمان " برگ ها دیگر نفس نمی کشند "

آماده برای چاپ:

- گزینهء ترجمهء داستان به زبان اوزبیکی

***

صحبت شفاهی واصف باختری در معرفی سرمه و خون

***

 معرفی سرمه و خون-  سایت فردا

***

ضیا افضلی: سرمه و قادر مرادی

***

دکتور اکرم عثمان: معرفی شمع ها تا آخر می سوزند