رسیدن به آسمایی: 06.03.2009 ؛ نشر در آسمایی:  07.03.2009

 

راحله یار

هشت مارچ، فریاد همبسته گی، آزادی و برابری زنان، بر همه زنان و مردان آزاده مبارک

 

رفـیــق!


اگر تو این همه بر من جفا نمی کردی
به نفسِ سرکشِ خود اعتنا نمی کردی

غرورِ عشق مرا چشمِ کم نمی دیدی
مرا هماره ضعیفه صدا نمی کردی

به جُرمِ عشق مرا در کفن نمی بستی
به کامِ خویش جهان را روا نمی کردی

اگر که حامیِ دیوار ها نبودی تو
همیشه برج بلندی بنا نمی کردی

مرا شبیهِ خودت صاف و ساده می دیدی
هزار گونه خطر دست و پا نمی کردی

منی که در همه احوال یاورت بودم
رفیقِ صادقِ خوب و دلاورت بودم

بدون دغدغه حالا برابرت بودم
ویا که یک سر و گردن فزون ترت بودم
***
رفیق! یک کمکی صبر و برد باری کن
بیا و دست به دستم گذار و یاری کن

بدون من تو کجا؟ شهپرِ صعودت کو؟
به اوجِ لذتِ پرواز شهپرت بودم

دلم به همرهی ات بار بار بار شکست
سرم به سنگ ستم هایت آشکار شکست

مارچ 2009

***

لـیـلـی

1

سراسر دامنِ صحراست لیلی!

به هرسو گریه ی لیلااست، لیلی!

در این آشفته بازارِ مذکر

خدای عشق بی پروا است لیلی

2

عجب انسانیت رسواست لیلی!

عجایب تر دلِ دنیا است لیلی

ندای عاشقی اینجا غریب است

و دستِ محتسب بالااست لیلی

3

سحر گمگشته ناپیدااست لیلی

همه شب ها شبِ یلداست لیلی

چراغی را بکن روشن، ببینیم

سیاهی تا کجا با مااست لیلی؟

4

صدای ما و تو تنهااست لیلی!

دلم دایم به زیرِ پااست لیلی

یکی رفت و دگر آمد چه حاصل؟

اگرچه نامش اوباما است لیلی

5

صدا آید که اوباما است لیلی

ولی آوازه ی بیجااست لیلی

خیالت راحتِ راحت نگهدار

که اوباما نه او با ما است لیلی

6

حقیقت درکفِ خارا است لیلی!

عدالت کورِ ونابینااست لیلی

دلِ شاعر نمی بخشد گناهیِ

خدای را که بی پروااست لیلی

***

6

حریمِ عاشقی زیبااست لیلی

حراست کن که بی همتااست لیلی

بگو تا مردُمِ دنیا بدانند

که بی تابیِ ما برجااست لیلی

7

سرم درعاشقی بالااست لیلی!

غمم چون کوه پابرجااست لیلی

ولی وقتِ رسیدن در برِ دوست

صفِ آخر نصیبِ مااست لیلی..