رسیدن به آسمایی: 08.01.2010 ؛ نشر در آسمایی: 09.01.2010

 

حمید نیلوفر

آن سوی وحشت

 

خاطرات یک دو جنسه ایزک

 

- بخش نخست : جهنم بابه نداره - تابستان ۱۳۶۲


- بخش دوم : جهنم نوجوانی

 

- بخش سوم: احساسات جنسی

 

- بخش چهارم: جهنم جنسی
 

- بخش پنجم: جهنم زنان

 

- بخش ششم: جهنم های پیچیده

 

- بخش  هفتم: دام خانواده

 

- بخش هشتم: خاطرات پاکستان

 

- بخش نهم : خاطرات ایران

 

- بخش دهم: سرگردانی

مطلب مرتبط به همین موضوع در آسمایی:

نقد کتاب در فردا:

مطالب مرتبط با پروبلم اقلیت های جنسی در انترنت: