رسیدن به آسمایی: 12.09.2009 ؛ نشر در آسمایی: 13.09.2009

 آصف بره کی
                                                                      

 

"بهشت زیرپای مادران است"

 

یادکرد ازسالگشت زاد و میر شخصیت های نام آور، گرامیداشت از روزهای جهانی و دگر مناسبت ها یک وجیبه ی اخلاقی و اجتماعیست. ولی من در اینجا قصد یادکرد از کدام شخصیت نام آور، گرامیدا شت از کدام روزجهانی و یا هم چیز دگری از این دست را ندارم.

مناسبتی که برای نوشتن بهانه کرده ام پنج ساله گی مرگ مادرم است. "مادرمن" مثل ملیونها "مادر دنیا" با وجود بی نامی دارای جوهرنابی بود که آن را "عشق مادر" می خوانند. بدین انگیزه سخنانی برگزیدم از چند چهره ی نامدار دنیا که یا خود زن و مادر بوده و یا هم سخنانی به نام "مادر" از خود بجا گذاشته اند.

از عایشه (رض) روایت است:

 زن مستمندی با دخترانش پیشم آمد. سه میوه ی خرما دادمش. او یک یک ازآنرا به دخترانش داد ویک خرما را برای خوردن بدهانش برد، ولی دخترانش آنرا هم ازاش خواستند. او خرمایی را که باید می خورد، بازهم میان فرزندانش تقسیم کرد. من از نیکوکاری زن شگفتزده شدم وآنرا به رسول اکرم (ص) بازگفتم که آنحضرت در پاسخ چنین فرمودند:

"یقینا که الله تعالی (ج) جای اورا بخاطرچنین یک عمل نیک وخود گذرانه دربهشت تضمین کرده". و"او را ازآتش دوزخ درامان ساخته".

 

                                                           ***

آیا هیچ یک از ما قادر به انجام چنین عمل نیک هستیم به جزء مادر؟

بیاد داشته باشیم که هیچ عمل نیک برای رضای خدا (ج) کوچک نیست... والبته که درست گفته اند، بهشت زیرپای مادران است!

 

                                                        

 

به تایید سخنان بالا، صد البته که ما درزنده گی خودمان این واقعیت ها را باربارتجربه کرده ایم. شاید میان ما وشما کمتر کسی پیدا شود که "آخرین سکه ی گره شده گوشه ی چادر، یا از کیسه ی پیراهن و دستکول مادر بدست نیآورده باشیم.

کمتر کسی پیدامی شود که آخرین جرعه آب جام، گوشه ی نان تازه برآمده از تنور، آخرین پارچه نان باسی ذخیره ی خانه وآخرین لقمه نان سر صفره ی محقر از دست مادر نگرفته باشد.

شاید کمتر کسی پیدا شود که شب زنده داری مادر را هنگام ناراحتی های کودکی ونوجوانی بیاد نداشته باشد، ویا هم این که چسان جراحت های جسمی وروحی مان با حرف شیرین و دستان لطیف مادر مداوا شده است.

کمتر کسی پیدا خواهد شد که لباسش بارباربدست مادر پینه وپیوند نخورده باشد، خریطه ودستمالی برای مدرسه رفتنش نساخته باشد.

وکمتر مادری را بیاد داریم که ازمسافرت ومهاجرت، از دوری ومصیبت های پیش آمده برسرفرزند و صدها مورد دیگری نرنجیده باشد. سرانجام عشق مادر چشمه ی پایان ناپذیرامید وزنده گیست.

 

                                                       ***

جیمز جویس باری در باره ی مادران گفته:

"هرچیزی دگری دراین دنیای (شبیه) به انبار پاروی  بدبو ناپایداراست، به جزء عشق مادر".

 

                                                                  ***

   

نویسنده واندیشمند بزرگ "ادگر آلن پوو" سروده ی دارد زیرنام "مادر من" که درآن احساس خود را نسبت به "عشق مادر" چنین بیان می کند:

 

 

 

                 به مادرم

 

برای آنکه اینرا دربهشت برین احساس می کنم

فرشتگان به یکدیگر زمزمه می کنند

میان گیرا ترین واژه های عشق میتوان

چیزی یافت سزاوارتراز "مادر"،

دیریست ترا به این نام گرامی صدا زدم

تو که از مادر هم بیشتری بمن،

وقلبم مالامال از قلبها، جایی که ترا مرگ (درآن) جا داد

"ویرجینیا"ی من، رها شده از روح.

مادر من – مادرخود من، (آن) که زود مرد،

تنها مادر خود من بود: مگر تو،

ولی تو مادر کسی هستی که عاشقانه دوستش داشتم

وتو گرامی تر ازمادری که من می شناختم اش

وهمسر(ی) که در روحم فراتر از خود زنده گی

گرامی تر بود.

 

(ادگر آلن پوو)

1809-1849   

                                      ***

روودیارد کیپلینگ "عشق مادر"  را درشعر زیبایی بزبان دگری بیان کرده است :

 

               مادرم                                            

                                                                                 

اگر دربلند ترین تپه ی گیرمی ماندم

مادرم، آه مادر من

میدانم هنوز عشق چه کسی مرا دنبال می کرد

مادرم، آه مادر من

اگر به ژرفای بحرکشانیده می شدم

مادرم، آه مادر من

میدانم اشکهای چه کسی برایم می ریخت

مادرم، آه مادر من

اگرروح وتنم از هم متلاشی می شدند

مادرم، آه مادر من

میدانم دعای چه کسی مرا دوباره جمع میکرد

مادرم، آه مادر من

(رودیارد کیپلینگ)


1865- 1936

 

                                                          ***

 

امروز شاید کمتر کسی پیدا شود که بانام "مادر تریزا" آشنایی نداشته باشد، او پس از مرگ توسط پاپ "جان پاول دوم" مقدس اعلام شد، ولی گفته های پایین نشان میدهد که او براستی دارای چه شخصیت انسانی بوده:

در پایان زنده گی مارا به اندازه ی این که چند دیپلوم گرفته ایم، چه مقدار پول اندوخته ایم، چه کارهای بزرگی انجام داده ایم داوری نخواهند کرد. ما به اساس این داوری خواهیم شدکه:

... "گرسنه بودم و تونانم دادی، برهنه بودم وتوام پوشانیدی، بیخانه بودم وتو چتری (زیرسرم) بخشیدی. " گرسنگی نه تنها ازبی نانی – گرسنگی از (نداشتن)عشق ومحبت. برهنگی نه تنها از بی پوشاکی – برهنگی از(نداشتن) عزت وحرمت. بیخانگی نه بخاطریافتن خانه ی خشتی – بیخانگی بخاطر ترد شدن.

                                                                                       

                                                                                                                            (مادر تریزا)

 

 

برگردان اشعار، روایات  ونقل قول از: آصف بره کی

                                                                         

 (اهداء به پجنساله گی مرگ مادرم 15سپتامبر2009)

 

 

 

 

 

 

The Quran and Hadith on Mothers…

 

“To My Mother  "by Edgar Allan Poe (1809-1849)

 

“Mother o' Mine"  by Rudyard Kipling (1865-1936)

James Joyce had this to say about mothers:…

  Mother Teresa  “Quotes"

 

 

 

 

-پایان-