آثار نورالله وثوق در آسمایی:

 

 
- لستِ سیاه-به مردمِ بی دفاعِ کابل
 

- منارۀ احساس

 

- دهانِ زنده گی

 

- پفِ دیگران

 

- اشکی بر گور بیگناهی کودکانِ "نرنگ " ولایت کنر

 

- سنی - شیعه

 

- اجاقِ همسایه

- چاقوی اهرمن و چند سرودهء دیگر

- دوشِ ناله

 

- صدای پرپر

-  تبار وسوسه‌ها

- خُمِّ نیرنگ

- میزبانی مهمان

- تلخکها

- سرنوشت رأی

- کورخواندی   !!!

 

- جبر انتخابی

 

- رنگ تقلُّب

جنگِ تریاک

- شهر بی دروازه

- مار ِ کر

- صندوق رأی

- برج زهرمار

- مداری

- سر افرازی ذلت

- رباعیات امروز

-آیینه‌ی فریاد

- روز سیاه معلم

شهر ناسپاسی - چند شعر -