رسیدن:  08.11.2011 ؛ نشر : 08.11.2011
 

حمیرا نکهت دستگیرزاده

 

یاد ها

زیباست یاد های تو در بامداد ها

در بامداد یاد تو رقصان چو باد هااز دشت های چشم تو آهوی قصه را

رم دادن از سکوت و خموشی و انتهادر لحظه های روشن تو روبرو شدن

با جبرییل عشق و از آن زیرورو شدنبا وحی :" صبح باش وبهار ترانه باش

بیگانه از زمان و رها از زمانه باشدر صبح چشم های کسی رنگ نور شو

کوه بلند عاطفه اوج غرور شو

از خویش جز به همت عشقی گذر نکن

از خویش جز به صورت عشقی سفر نکن"***

از راه از ترانه پر آوازه میشوم

یک شهر قصه ام که ز تو تازه میشومخواب بلند و روشن دیدار میشوی

در برکه های صبح پدیدار میشویدر پهنۀ صدای تو آهنگ میشوم

در رقص واژه های تو ته رنگ میشوممی آیم و سکوت مرا می پراگند

بر روی دفتری که ز من دل نمی کندبر روی دفتری که به دنبال واژه است

تا شعر تازه ،رقص سبکبال واژه استمی آیم و سپیدی هر برگ می شوم

وآنگاه تا نهایت هر صفحه میرومپشتم به کوه و موج صدا روبروی من

خورشید سر زده ست ز هر چارسوی من20-09-2011

***

پیوند ها:


 - صفحه ی ویژه ی حمیرا نکهت دستگیرزاده