آیینه در نکهت

ویژهء آثار منتشره  دکتور حمیرا نکهت دستگیرزاده در آسمایی

 

 

تازه ترین سروده ها

آیینه

وطن

یک پَر به آتش

برون از جغرافیا

شعر ها (در اوزان عروضی)

سوگ سرود-1

سوگ سرود-2

بی تو بسیار گریه کردم

بیخ سوزان

راز آفرينش

غزل تازه

ديار آخرين

طروات شبو

گریه

چه گونه راه مي دهي....

ابر سياه جامه

تکدرخت شرقی

 

بیخ سوزان ؛ پرستو؛ همصدایی؛ تردید

شعرهای آزاد

مادر سوار نور
 در باد چون سنگ پرستو
شهرزاد حیله های رقصان
ساقه در بیهوایی ترديد

از آنسوی هستی

آتش پيرهن
زنده گی

نگفته بهتر

اسير

پنجره

تبار من شقا و ت
نغمه شب همصدايی

بر دامنم آویز

كوچ و غربت

نوشتارها

... چه بميرم، چه بمانم - يادی از ناديا انجمن