حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

 

شقا و ت

 

از هیچ چشمی نگا هی نمی ترا ود

و هیچ نگا هی الفبا ی نگریستن را

                                      از بر نکرد ه ا ست

چشم ها

       آ خذ ه ها ی ا طلا عا ت بصری ا ند

و گوش ها

     آ خذ ه ها ی ا طلا عا ت سمعی

ا درا ک ا زین دو وسیله

                         جدا ا فتا ده ا ست

 

من که با دستها یم می بینم

و با چشما نم لمس می کنم

و شنوا یی ا م صد ا ی خا موش ا شیا را

                                                می بیند

 

درین بیگا نه سرا ی

در ا نتظا ر مهما نی لبخند ی ام

که ا ز مرز قرا ر دا د های روز مره گی

عبور کرد ه با شد

منتظر دستا نی ا م

که حضور ا ضطرا ب را در سر ا نگشتان خویش

                                                            میز با ن بوده با شد

 

درین بیگا نه سرا

من د یده در را ه معجزة هستم