حمیرا نکهت دستگیرزادهاز آنسوی هستی

هريوا

تنهايت نميگذارم دختر

ميان ديده خورشيد خواهم نشست

ميان هودج ماه

به سراغت خواهم آمد

گرد خواهم شد بر مويت خواهم نشست

گرد سرت خواهم گشت

خاک پايت خواهم شد هريواکجا رهايت ميکنم هژير

در کنارت ميمانم

بهانه گيريهايت را ميميرم

مادر نميتواند نباشد هژير!دستانم را از آنسوی هستی تا شما ميگشايم

و صدايم را به بال فرشتگان ميبندم

تا بپرسم

نان چاشت تانرا خورده ايد؟

اگر سرما آزار تان داد

گوشمالش ميدهم

اگر گرما تن ناز پرود تانرا به عرق خواند

نسيم ملايمی خواهم شد

بر شما خواهم وزيدهريوا اگر من نباشم

زندگی است، هژير است، پدر استهژير

آوازخوان زيباترين ترانه ها شو

وزيباترين آهنگ ها را به زيباترين خواهر جهان بخوان

حتی اگر من نباشمسير نميشوم

پيش از آنکه نباشم

ميخواهم چشم شوم

و بر شما همواره گشوده باشمدير نياييد

هر جا ميرويد

بدانيد چشم مادر به در استدر تاريکی نمانيد

در شب توقف نکنيد

دل مادر نگران است

و هميشه عاشق تان است

حتی اگر نباشد[][][][][]