ترديد

 

فاژه کدام روز تلخی؟

پرسر و صدا

               و جنبیدن

                            نه جنبش

زوزه کدام دردی؟

باورت کرده بود آیینه

با سادگی

            باورت کرده بود

مرد آهای مرد!

این سوی رود خستگی

آن سوی رود تنهایی

تن به تندی موج ها

                       بده

 

ورنه خود را

تلف کرده ای

نگاه کن

آیینه به دستان کوچک را

که خورشید را

                     شکار کرده اند

آه ای جنس برتر

جنس فروتر را

                بگذار

                        بماند

                              در شط

 

و ناجی خود شو

شط را بگذار

                 زن را

                          دریابد

یا بشکن

         در خودِ فراتر

                           درخودِ برتر

ودر ناتوانی ات 

              بشکن

                   بشکن

                            بشکن

 

 

13-08-05