به استاد لطیف ناظمی - به مناسبت 55 ساله گی استاد

 

حمیرا نکهت دستگیرزاده
 

تکدرخت شرقی


ای تکدرخت شرقی مغرب نشين، بگو

از آيه های با ور و نور و يقين، بگو
ای شهسوار وادی شعر دری بمان

با من ز همصدايی صبح بهين، بگو
از آشيان سوخته بر شاخه های نور

وز ريشه های سوخته از تفت کين، بگو
بعد از من و تو آبی آن آسمان چه شد؟

تيغ طلوع برآمد از آن آستين، بگو
صد حنجره صدا به دل واژه آب کن

در کوچه های مرده ی شهر غمين، بگو
از ريشه های آبی آواز های نور

با باغهای خسته ی آن سرزمين، بگو
بس روز ها که روزنه يی ديده وا نکرد

 وردی برای ختم شب، ای بهترين، بگو