نشر در آسمایی : 21.12.2012

عبدالهادی هادیدا خلک او دا ښار

مالدار خلک به ډیر وي ، سړي کم دي په دې ښار کې

ذره عقل یې نه شته ، داسې هم دي په دې ښار کې

د پنډو کتابونو او ویب پاڼو ، شاته پټ وي

په خدای له جهله چوي ، چم په چم دي په دې ښار کې

د ګیډې غم یې نه شته ، په فتنو سره اخته وي

یو څو خو د دجال بچي ، سم دم دي په دې ښار کې

ماضي ده ورنه ورکه ، او له حاله دي په تیښته

بې مینې، لکه مړي ، یو رقم دي په دې ښار کې

رښتیا یې که زړه تنګ وي، دا وطن یې نه خوښیږي

حیران یم چې بیا ولې ، دلې تم دي په دې ښار کې

د اهل او د غله او د قاتل توپیر یې نه شي

هر چا دلې لمبلي ، په زم زم دي په دې ښار کېجنوري ۲۰۱۲

سیډني/ اسټرالیا
 

***

آسمایی کی نور خپره شوی
شعرونه

- ته سرود د خدای د نظم...

- کعبه

- تللې زمانه

- ځواني

- انجام

- اخ چې لنډې فاصلې وای...

- څه که پسرلی شو؟

- ستا به باور نه راځي...!

- ویرنه