د کابل فن فیر* ¦
      د بي بي ټاکنې لنګون په لېټۍ و نه  ارزيد! ¦
     

 د انساني اسعارو د تبادلې بیه

¦
   طنزونه - د محمود نظری ویپاڼه  

خیراتي سلواغه

¦
  ژوند ليک ¦ په تاوان لیلام ¦
  آثار : ¦ بده سزا ¦
 

انسانی سرکس

 د طنزونو ټولګه

 

  ښایسته سالاري ¦
   

په دالان کې تالان

¦
    بده سزا ¦
    ښایسته سالاري ¦
     

واه واه مشرفه!

¦
 

پایلوڅ

بنګ حبیب الله

د لنډو کیسو ټولګه

   پام بیمه دی ختمه ده! ¦
    د ژويو پارلمان ¦
    رښتیا ویل ¦
    پوهکراسي  او هله چور دئ هله! ¦
   

سر خلاص16 که!

¦
      پور اخېستل ¦
    د  رييس غروب ¦
    مډرنه سيالۍ ¦
    چاغ چاغ ¦
    رايګيري ¦
      دا بي بي سي لندن دي! ¦
      خو زه بيچاره! ¦
 

 

  کسر شان ¦
      د څوکۍ خوند ¦
  د آثارو  نقد  

ټبر عليکم!

¦
     

ټاپه

¦
  ستاسی نظرونه  

چونګ چونګ د فتح خان

¦
 

 

 

ټولواکمني( امپراتوري)

 

¦
 
     

 د طنزونو ټولګه: انسانی سرکس