فاتحه

دوستان ، در زاد روز اشک و فریاد قدم تان چراغ تسلای اندهکده لحظه های مان خواهد بود.

روانشاد الحاج دگروال غلام دستگیر مجیدی که در سال 2005 همسر همسرایش عزیزه خدیجه فیضی را از دست داد این ها را در رفتنش سوگوار کرد:

حمیرا نکهت دستگیرزاده، کبرا سعید دستگیرزاده دختران، احمد سخی وحید دستگیر زاده ،احمد صدیق دستگیرزاده ،احمد جاوید دستگیرزاده ،احمد کبیر دستگیرزاده و احمد نجیب دستگیرزاده پسران، عمر عدیل و احمد سعید فیضی دامادان.

شفیقه احمدزی، شفیقه ظاهر، فروزان احمدی، یولیا نجیب و ایرینا کبیر عروسان

هریوا عدیل ، هژیر عدیل ، شکوفه، میترا، ویدا، لیمه، شجاع ، احمد نوید ، نویسا ، فیصل ، فرح ناز، ساجد، سجاد، دنیس ، درسا ، کاترین و عادل نواسه ها.

عمر عدیل، هریوا عدیل، هژیر عدیل و حمیرا نکهت،  دیده در راه حضور و دعای شمایند تا یاد آن بهین مرد خدا را با شما یکجا گرامی بدارند:

تاریخ فاتحه:

شنبه 12 جنوری 2008

ازساعت 14 تا 17

محل فاتحه:

مسجد سورینامی ها

Andorsdreef 2

3562 XA Utrecht- Nederland

تیلفون  معلومات:

0031 (0)3 889 7973

0031 (0) 612 567 625

0031 (0) 6 381 45088

پیام های تسلیت:

به درستی که ما از آن خدایم و به یقین به او بر میگردیم

اطلاعات در مورد زمان و محل فاتحه

پیام تسلیت خانوادهء ساعی

پايان هر زندگي مرگ است !

در سوگ درگذشت الحاج غلام دستگیر مجیدی


پیام تسلیت افغا نهای مقیم بلغا ریا

پیام تسلیت کانون فرهنگی افغانستان-آلمان