زنده گینامه   خسته و پسته ¦
      کشمش نخود ¦
      مرگ موش ارزان شده ¦
  نقد آثار :    حقیقت لنگ و لاش ¦
 

جلال نورانی

- جلال نورانی: سلام بر قامت رسای طنز امروز ما بخش نخست

- جلال نورانی: سلام بر قامت رسای طنز امروز ما  بخش دوم

سلام بر قامت رسای طنز امروز ما
بخش سوم و پايانی
   زن گیر میانه رو ¦
    شورا؟ تا می شـــــه ¦
     بخیزکه ناتو رفت! ¦
   

 تیاترکودک

¦
    آش و حلوا ¦
    چی گو نه هنرمند شدم ¦
  « نخست در بزنيد...« مقدمه يی بر مجموعهء « فردا جلسه داريم»   قارون مفلس ¦
   

منتقد مقبول

¦
     

الهی، دایاک دایاک   شوی ؛ و دو طنز ديگر

¦
      استاد تشبیه ¦
    کی کجاست ¦
   

نمد مالی

¦
 به بینی ضرورت نداریم ¦
- كباب دموكراسي           

¦

- همرنگ جماعت             ¦
      - دو شغل بي‌درد سر         ¦
      - گداي سياستمدار ...        ¦
      - زبان فارلندی و چند سخن ديگر ¦
      - شورا سازی                        ¦
      - اصلاحات سوراخی                 ¦
      - از خرجین مصالحه                 ¦
      - خبرهای   هنری و پليس ملی     ¦
      - قمچین کاری                        ¦
      - موسی قلعۀ سرچپه                 ¦
      - دیروز و امروز                      ¦
      - گزک نامه                           ¦
      - مذاکرات پشم آلود                  ¦
      - مربای تریاک                       ¦
     

- گزارش زورنالیست               

¦
      - مثل خمير                            ¦
      - بخوان و بنال                        ¦
      پيوند آثار در ساير رسانه ها
      باخبر، چرب نشوی! ¦
      بدیل معیشت ¦
      شیرینی مقتضی ¦
      از سر کل ما دست بردارید ¦
      داروهای عروسی ¦
      گاوشر، گوسالهء خیر می زاید ¦
      مثنوی ایتلاف ¦
      نرخنامه ¦
      نکته های برقی ¦