توري ستوري د جلالکوټ په آسمان کې

بیژن جان قندوزی؛ از کشور اژدها تا موسیقی رپ

خرس طلایی برلین نصیب برادران تاویانی شد

رسیدن: 31.01.2012 ؛ نشر : 20.02.2012

حمیرا نکهت دستگیرزاده

یک شعر تازه

 

 

آیینه در نکهت- صفحه ی ویژه

رسیدن: 05.02.2012 ؛ نشر : 08.02.2012

نصیر سهام

ببرک ارغند و رُمان ِ لبخندِ شیطان

گفت و شنود با ببرک ارغند

اینک ماه ها می گذرد از روزی که دوست گرامی و ارجمندم داکتر ببرک ارغند رُمانِ بزرگ لبخندِ شیطان را به من هدیه کرد . اراده ی من چنین بود که پس از خواندن آن ، چند سطری در موردش بنویسم ، اما علالت مزاج و سرگردانی های روزگار این مجال را ازم گرفت و تا ...ادامه...

 رسیدن: 05.02.2012 ؛ نشر : 09.02.2012

رفعت حسینی

 

برای صدای تو

 

 رسیدن: 01.02.2012 ؛ نشر : 03.02.2012

 محمود نظری

 

روش املای زبان دری

صفحه ویژه حمید عبیدی در آسمایی
با بخش نوشتارهای سياسی-اجتماعی؛ ادبی- فرهنگی؛ گفت و شنود ها؛ گالری آثار هنری؛  فوتوگالری...

ورود به صفحه ی نخست شماره ی: 1 ؛  2 ؛ 3 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 6 ؛ 7 ؛  8 ؛ 9؛ 10 ؛ 12 ؛ 13؛ 14؛ 15 ؛ 16؛ 17؛ 18؛ 19 ؛  20 ؛ 21 ؛ 22 ؛ 23 ؛ 24 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ؛ 29 ؛ 30  ؛ 31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ؛37  ؛ 38؛39 ; 40 ; 41 ؛ 42 ؛ 43 ؛ 44 ؛ 45؛ 46؛ 47 ؛ 48 ؛ 49 ؛ 50 ؛   51 ؛ 52 ؛ 53 ؛ 54 ؛ 55 ؛ 56 ؛ 57 ؛ 58؛ 59 ؛ 60  ؛ 61؛  62 ؛ 63 ؛ 64؛ 65؛ 66؛ 67؛ 68

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

 

 رسیدن: 28.02.2012 ؛ نشر : 29.02.2012

 رشاد وسا

به چمن ز خون بسمل همه جا بهار نازست
دم تیغ آن تبسم رگ گل برید ه باشد

آقای جاوید فرهاد، در سایت وزین خاوران، بیت بالا را یکی از مشکل ترین ابیات بیدل، گفنه اند و...ادامه...

 

 رسیدن: 21.02.2012 ؛ نشر : 29.02.2012

بلقیس بسمل

نامِ ناز

دوستان عزیز ،با وجودی که من هم یکی از اجناسِ ِلطیف استم ، ولی باز هم بعضی اوقات چیز هایی از این نعمت های خداوند می شنوم و می‌بینم که ،از تعجب چشمهایم عین و غین چی که حتی فِ و قاف می‌شوند .پیشامدِ همین هفته ی گذشته را برای تان قصه می کنم .

ما در آلمان از جانب...ادامه...

رسیدن: 31.01.2012 ؛ نشر : 20.02.2012

حمیرا نکهت دستگیرزاده

دو شعر تازه

 

آیینه در نکهت- صفحه ی ویژه

رسیدن: 19.01.2012 ؛ نشر : 20.02.2012

هارون یوسفی

 خاموشی

مطلب قبلی:

- چال نو

 - خنده کنید

رسیدن: 06.01.2012 ؛ نشر : 14.02.2012

قیوم بشیر

 

وصا ل

 

رسیدن: 02.02.2012 ؛ نشر : 12.02.2012

شیما غفوری

-جوانه های امید
 

رسیدن: 11.02.2012 ؛ نشر : 11.02.2012

کاکه تیغون

برکات انترنت
 

یکی از دوستان بیکار ما که مشغول تبلیغات و پروپاگند برای تولیدات کارخانه ی خداوند است ایمیلی فرستاد اشتها آور. او که می داند راه استیلا و نفوذ بر کاکه تیغون از طریق معده ی او می گذرد، یکی از تحقیقات انترنتی در مورد...ادامه...

اثر قبلی از همین قلم:

- اصحاب کیف

رسیدن:  27.01.2012 ؛ نشر : 05.02.2012

پروین پژواک

ابر، باران، دریا

۷